VYCHUTNAJTE SI UBYTOVANIE V BRATISLAVE

 

Hotel EXPO *** priamo v areáli výstaviska Incheba Vám ponúka komfortné bývanie v širšom centre Bratislavy. V obklopení lužných lesov,

v pešej dostupnosti do centra mesta a s vynikajúcim dopravným napojením bude pre Vás pracovný i súkromný pobyt v Bratislave potešením.

 

 S radosťou Vás privítame v našom hoteli!

 

 

 

Rezervačný formulár

captcha
Ako dotknutá osoba odoslaním tohto formuláru udeľujem súhlas spoločnosti Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári na účel rezervácie ubytovania v Hoteli Expo *** s úmyslom uzatvorenia zmluvy o ubytovaní a súvisiacej komunikácie v rámci predzmluvných vzťahov.
Po uzatvorení zmluvy o ubytovaní budú osobné údaje uvedené v zmluve uchovávané po dobu desať rokov od ukončenia platnosti danej zmluvy. Ostatné osobné údaje budú uchovávané po dobu dva roky od ukončenia platnosti danej zmluvy. Ak po rezervácii ubytovania nebude uzatvorená zmluva o ubytovaní, poskytnuté osobné údaje budú uchovávané ešte po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí uvedenej doby spracúvania budú poskytnuté údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Spoločnosť Incheba, a.s. informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté spoločnosti CROWLE, spol. s r.o., so sídlom Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.
Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu hotel@incheba.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov. Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti máte právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom; opravu, vymazanie; obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov; právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Spoločnosť Incheba, a.s. informuje, že osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané v súlade a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so Zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com